Living Area

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    00593906 00531934 BU-02 (28)_resize BU-02 (63)_resize BU-02 (54)_resize BU-03 (2)_resize bu-000 (102)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (29)_resize bu-000 (14)_resize bu-000 (12)_resize BU-40_resize
  • Newsletter