Living Area

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    00593906 BU-02_resize BU-02 (65)_resize BU-01 (9)_resize BU-01 (6)_resize BU-01 (16)_resize bu-000 (101)_resize bu-000 (78)_resize bu-000 (20)_resize bu-000 (10)_resize BU-05 (10)_resize P1050689
  • Newsletter