Living Area

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (47)_resize BU-02 (51)_resize BU-02 (27)_resize BU-02 (63)_resize BU-01 (33)_resize BU-01 (38)_resize bu-000 (101)_resize bu-000 (88)_resize bu-000 (87)_resize bu-000 (26)_resize bu-000 (34)_resize BU-05 (25)_resize
  • Newsletter