Studio

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (42)_resize BU-01 (8)_resize BU-01 (18)_resize bu-000 (80)_resize bu-000 (20)_resize bu-000 (12)_resize bu-000 (3)_resize BU-05 (12)_resize BU-05 (25)_resize P1050707 untitled-11 untitled-28995
  • Newsletter