Studio

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (48)_resize 00211121 BU-02 (63)_resize BU-01 (38)_resize BU-01 (8)_resize BU-02 (41)_resize bu-000 (105)_resize bu-000 (90)_resize bu-000 (20)_resize bu-000 (3)_resize P1050730 untitled-10
  • Newsletter