Studio

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (59)_resize BU-02 (65)_resize BU-02 (54)_resize BU-01 (11)_resize bu-000 (25)_resize bu-000 (84)_resize bu-000 (28)_resize BU-16_resize BU-05 (11)_resize untitled-5 untitled-9 untitled-28995
  • Newsletter