Studio

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (48)_resize BU-02 (43)_resize BU-02 (55)_resize BU-01 (6)_resize BU-01 (17)_resize bu-000 (107)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (12)_resize BU-12_resize BU-40_resize P1050722 untitled-6
  • Newsletter