Studio

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (27)_resize BU-01 (7)_resize BU-01 (14)_resize bu-000 (77)_resize bu-000 (78)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (25)_resize bu-000 (11)_resize bu-000 (84)_resize bu-000 (34)_resize bu-000 (21)_resize P1050707
  • Newsletter