Audio-Post Production

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (51)_resize BU-02 (75)_resize 00001 BU-01 (16)_resize BU-03 (3)_resize bu-000 (11)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (9)_resize bu-000 (21)_resize BU-05 (8)_resize BU-40_resize P1050742
  • Newsletter