Audio-Post Production

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (49)_resize BU-03 (4)_resize BU-02 (29)_resize BU-02 (57)_resize bu-000 (107)_resize bu-000 (88)_resize bu-000 (102)_resize bu-000 (15)_resize bu-000 (24)_resize BU-05 (10)_resize BU-05 (26)_resize untitled-28995
  • Newsletter