Autodesk Smoke (Intermediate)

July 22, 2014
/ / /

Course Outline

Autodesk Smoke

เรียนรู้การ Composite และ online Finishing ด้วย Autodesk Smoke

Intermediate (3 Days)

 • การ Conform งานจาก EDLs
 • ลงลึก Connect FX
 • Action ขั้นสูง
 • Modular Keyer เบื้องต้น
 • Rotoscope ขั้นสูง
 • เรียนรู้ Node ต่างๆ ใน Connect FX
 • การ Paint ขั้นสูง tracking paint
 • การ Retouch เบื้องต้น
 • การ Archive Project ออกไปเก็บ และนํากลับมาใช้
 • Tracking and Stabilizing

Course Instructor

P-Ped
นายปรีชา หวังชิงชัย

 • 2521-2526     มัธยมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
 • 2527-2531     ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2532-2533     Illustrator ที่ Tao’65 Illustration house
 • 2533-2535     Illustrator ที่ Nature Advertising
 • 2535-2545     Illustrator และ Retoucher ที่ Lintas ประเทศไทย
 • 2545-2548     Compositor ที่ FX Postproduction
 • 2549-2552     Compositor ที่ Fame Postproduction
 • 2552-2553     Compositor ที่ Dremfud
 • 2553-2555     Compositor ที่ The Monk Studio
 • 2555-ปัจจุบัน  Compositor ที่ Shots Postproduction

Comments are closed.

 • About Us

  ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

  อ่านต่อ

 • Gallery

  BU-02 (49)_resize BU-02 (1)_resize BU-02 (2)_resize BU-02 (60)_resize BU-02 (61)_resize BU-02 (63)_resize BU-02 (45)_resize bu-000 (86)_resize bu-000 (105)_resize bu-000 (84)_resize bu-000 (21)_resize untitled-13
 • Newsletter