Color Grading and Digital Compositing

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (49)_resize 00593906 BU-02 (43)_resize BU-01 (4)_resize bu-000 (79)_resize bu-000 (107)_resize bu-000 (89)_resize bu-000 (13)_resize bu-000 (34)_resize P1050689 P1050707 untitled-28995
  • Newsletter