Color Grading and Digital Compositing

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (51)_resize BU-02 (59)_resize BU-02 (61)_resize bu-000 (101)_resize bu-000 (78)_resize bu-000 (84)_resize bu-000 (68)_resize bu-000 (34)_resize BU-05 (14)_resize P1050733 P1050739 untitled-28993
  • Newsletter