Color Grading and Digital Compositing

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-03 (6)_resize BU-02 (42)_resize BU-02 (29)_resize BU-03 (2)_resize bu-000 (77)_resize IMG_1522_resize bu-000 (28)_resize bu-000 (68)_resize BU-16_resize BU-40_resize P1050696 P1050739
  • Newsletter