Color Grading and Digital Compositing

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (64)_resize BU-01 (22)_resize BU-01 (11)_resize BU-02 (41)_resize BU-03 (2)_resize bu-000 (80)_resize bu-000 (104)_resize bu-000 (25)_resize bu-000 (85)_resize bu-000 (87)_resize bu-000 (83)_resize BU-40_resize
  • Newsletter