Digital Mastering

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-01 (16)_resize bu-000 (105)_resize BU-17_resize bu-000 (102)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (15)_resize BU-05 (12)_resize BU-05 (26)_resize P1050707 P1050734 P1050742 untitled-28995
  • Newsletter