Digital Mastering

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (51)_resize BU-02_resize BU-02 (63)_resize BU-02 (65)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (79)_resize bu-000 (107)_resize bu-000 (85)_resize BU-25_resize bu-000 (26)_resize bu-000 (13)_resize bu-000 (21)_resize
  • Newsletter