Digital Mastering

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (43)_resize BU-02 (65)_resize BU-02 (57)_resize BU-01 (8)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (87)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (6)_resize bu-000 (10)_resize BU-05 (12)_resize BU-05 (26)_resize IMG_1526_resize
  • Newsletter