Digital Mastering

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (51)_resize BU-01 (16)_resize bu-000 (4)_resize bu-000 (12)_resize bu-000 (24)_resize bu-000 (10)_resize BU-05 (25)_resize IMG_1526_resize P1050702 P1050733 untitled-11 untitled-28995
  • Newsletter