Digital Mastering

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    B11_239 BU-01 (33)_resize BU-01 (13)_resize BU-02 (41)_resize bu-000 (84)_resize bu-000 (13)_resize bu-000 (14)_resize bu-000 (68)_resize bu-000 (9)_resize BU-05 (11)_resize IMG_1526_resize untitled-8
  • Newsletter