Editing Room

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (43)_resize BU-02 (1)_resize BU-02 (56)_resize BU-01 (6)_resize bu-000 (88)_resize bu-000 (26)_resize BU-16_resize BU-05 (14)_resize BU-40_resize 00602460 P1050730 untitled-28993
  • Newsletter