Editing Room

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (51)_resize BU-02 (75)_resize BU-02_resize BU-01 (15)_resize BU-01 (13)_resize bu-000 (84)_resize IMG_1522_resize bu-000 (89)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (6)_resize bu-000 (5)_resize P1050742
  • Newsletter