Film Pre-Production Meeting

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (49)_resize BU-02 (44)_resize BU-02_resize BU-02 (59)_resize BU-01 (17)_resize bu-000 (25)_resize bu-000 (11)_resize bu-000 (9)_resize bu-000 (24)_resize bu-000 (10)_resize BU-05 (8)_resize untitled-6
  • Newsletter