Film Pre-Production Meeting

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-03 (6)_resize BU-02_resize 00211121 BU-02 (65)_resize BU-02 (45)_resize bu-000 (11)_resize bu-000 (106)_resize bu-000 (68)_resize bu-000 (15)_resize BU-12_resize P1050723 untitled-6
  • Newsletter