Film Pre-Production Meeting

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (42)_resize 00531934 BU-02 (28)_resize BU-02 (54)_resize BU-01 (8)_resize BU-01 (4)_resize BU-01 (12)_resize bu-000 (105)_resize bu-000 (107)_resize bu-000 (9)_resize bu-000 (7)_resize P1050723
  • Newsletter