Film Pre-Production Meeting

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (48)_resize BU-02_resize BU-01 (33)_resize BU-01 (6)_resize BU-01 (22)_resize bu-000 (86)_resize bu-000 (11)_resize bu-000 (90)_resize bu-000 (14)_resize bu-000 (4)_resize BU-12_resize BU-05 (14)_resize
  • Newsletter