Film Research and Resource Area

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (52)_resize BU-03 (4)_resize BU-02 (54)_resize BU-01 (16)_resize BU-01 (22)_resize BU-01 (12)_resize bu-000 (25)_resize IMG_1522_resize bu-000 (6)_resize IMG_1526_resize 00602460 untitled-9
  • Newsletter