Film Research and Resource Area

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (49)_resize 00211121 BU-02 (56)_resize BU-01 (8)_resize bu-000 (104)_resize bu-000 (87)_resize bu-000 (5)_resize 00602460 P1050702 P1050722 P1050733 P1050739
  • Newsletter