Film Research and Resource Area

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (48)_resize BU-02 (64)_resize BU-02 (65)_resize BU-01 (13)_resize bu-000 (104)_resize BU-17_resize IMG_1522_resize bu-000 (87)_resize bu-000 (90)_resize bu-000 (9)_resize P1050722 untitled-6
  • Newsletter