Film Research and Resource Area

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (48)_resize BU-02 (64)_resize BU-01 (9)_resize BU-01 (4)_resize BU-02 (41)_resize BU-03 (2)_resize bu-000 (79)_resize bu-000 (107)_resize bu-000 (13)_resize bu-000 (34)_resize bu-000 (24)_resize untitled-7
  • Newsletter