Ingest Station

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-03 (6)_resize BU-02 (43)_resize 00531934 BU-02 (28)_resize BU-02 (60)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (107)_resize bu-000 (83)_resize BU-25_resize bu-000 (26)_resize bu-000 (34)_resize untitled-8
  • Newsletter