Ingest Station

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (44)_resize BU-02 (75)_resize BU-03 (1)_resize BU-03 (4)_resize BU-02 (60)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (87)_resize bu-000 (9)_resize bu-000 (20)_resize bu-000 (69)_resize BU-05 (8)_resize P1050739
  • Newsletter