Ingest Station

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (48)_resize BU-02 (61)_resize BU-01 (9)_resize BU-01 (38)_resize bu-000 (25)_resize bu-000 (88)_resize bu-000 (102)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (15)_resize bu-000 (6)_resize BU-40_resize P1050739
  • Newsletter