Ingest Station

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (52)_resize BU-02 (75)_resize BU-02 (28)_resize 00211121 BU-02 (55)_resize BU-01 (8)_resize bu-000 (86)_resize bu-000 (104)_resize bu-000 (88)_resize bu-000 (24)_resize untitled-8 untitled-11
  • Newsletter