Ingest Station

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (47)_resize BU-02 (52)_resize BU-03 (4)_resize BU-01 (10)_resize BU-01 (8)_resize BU-01 (17)_resize BU-01 (4)_resize BU-25_resize bu-000 (9)_resize bu-000 (24)_resize P1050702 untitled-10
  • Newsletter