Online Finishing

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02_resize 00211121 BU-01 (7)_resize bu-000 (78)_resize bu-000 (104)_resize BU-17_resize bu-000 (84)_resize bu-000 (13)_resize BU-12_resize bu-000 (10)_resize P1050733 untitled-28993
  • Newsletter