Online Finishing

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-03 (6)_resize BU-02 (42)_resize BU-03 (4)_resize BU-02 (54)_resize BU-01 (4)_resize bu-000 (29)_resize bu-000 (20)_resize BU-16_resize P1050689 P1050707 P1050739 untitled-11
  • Newsletter