Online Finishing

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (51)_resize BU-03 (4)_resize BU-01 (9)_resize BU-01 (14)_resize BU-03 (2)_resize bu-000 (4)_resize bu-000 (21)_resize BU-16_resize BU-05 (11)_resize 00602460 P1050722 untitled-6
  • Newsletter