Online Finishing

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (51)_resize BU-02 (61)_resize BU-02 (65)_resize BU-01 (22)_resize BU-01 (4)_resize bu-000 (78)_resize bu-000 (80)_resize bu-000 (87)_resize bu-000 (12)_resize BU-12_resize P1050734 untitled-10
  • Newsletter