Center for Cinematic And Digital Arts

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-03 (1)_resize BU-02 (29)_resize BU-01 (9)_resize BU-01 (13)_resize bu-000 (77)_resize bu-000 (78)_resize bu-000 (80)_resize bu-000 (25)_resize bu-000 (89)_resize bu-000 (29)_resize P1050739 untitled-7
  • Newsletter