Center for Cinematic And Digital Arts

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (59)_resize BU-02 (54)_resize BU-01 (10)_resize BU-01 (16)_resize BU-01 (22)_resize BU-03 (2)_resize bu-000 (90)_resize bu-000 (13)_resize bu-000 (6)_resize BU-16_resize bu-000 (3)_resize untitled-9
  • Newsletter