Center for Cinematic And Digital Arts

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (44)_resize BU-02 (75)_resize BU-03 (1)_resize BU-02 (59)_resize BU-01 (17)_resize BU-03 (3)_resize bu-000 (103)_resize BU-40_resize P1050696 P1050723 P1050739 P1050742
  • Newsletter