Center for Cinematic And Digital Arts

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (52)_resize 00593906 B11_239 BU-02 (63)_resize BU-01 (10)_resize BU-01 (12)_resize BU-02 (45)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (25)_resize bu-000 (84)_resize bu-000 (7)_resize BU-05 (11)_resize
  • Newsletter