Scene Workshop

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (48)_resize BU-02 (75)_resize BU-02 (28)_resize BU-01 (6)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (102)_resize BU-12_resize BU-05 (26)_resize BU-40_resize P1050707 P1050739 untitled-28995
  • Newsletter