Scene Workshop

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-03 (4)_resize BU-02 (29)_resize BU-02 (63)_resize BU-01 (11)_resize bu-000 (86)_resize bu-000 (11)_resize bu-000 (106)_resize bu-000 (87)_resize bu-000 (68)_resize P1050730 untitled-5 untitled-10
  • Newsletter