Scene Workshop

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (49)_resize BU-02 (1)_resize BU-02 (57)_resize BU-01 (38)_resize BU-01 (17)_resize bu-000 (88)_resize bu-000 (85)_resize bu-000 (10)_resize P1050689 P1050707 P1050723 untitled-28993
  • Newsletter