Scene Workshop

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (29)_resize BU-02 (41)_resize BU-03 (2)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (11)_resize bu-000 (12)_resize BU-05 (10)_resize BU-05 (14)_resize IMG_1526_resize P1050730 untitled-11 untitled-13
  • Newsletter