Scene Workshop

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (43)_resize 00531934 BU-02 (56)_resize BU-01 (10)_resize BU-01 (38)_resize BU-01 (6)_resize bu-000 (78)_resize bu-000 (107)_resize bu-000 (83)_resize BU-12_resize P1050689 untitled-13
  • Newsletter