Screening Room

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (48)_resize 00211121 BU-01 (14)_resize bu-000 (11)_resize bu-000 (26)_resize bu-000 (68)_resize BU-05 (8)_resize BU-05 (10)_resize BU-05 (12)_resize BU-40_resize 00602460 P1050702
  • Newsletter