Screening Room

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (56)_resize BU-03 (3)_resize bu-000 (77)_resize bu-000 (89)_resize bu-000 (26)_resize bu-000 (15)_resize IMG_1526_resize P1050707 P1050730 P1050733 P1050734 untitled-5
  • Newsletter