Screening Room

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-03 (6)_resize BU-02 (1)_resize BU-02_resize BU-02 (61)_resize BU-02 (65)_resize BU-02 (55)_resize BU-01 (15)_resize BU-01 (4)_resize bu-000 (78)_resize bu-000 (90)_resize bu-000 (68)_resize untitled-9
  • Newsletter