Screening Room

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (75)_resize BU-03 (6)_resize BU-03 (4)_resize BU-01 (9)_resize BU-02 (45)_resize bu-000 (106)_resize bu-000 (90)_resize bu-000 (7)_resize bu-000 (4)_resize P1050689 untitled-10 untitled-11
  • Newsletter