Screening Room

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (54)_resize BU-01 (15)_resize BU-01 (6)_resize BU-01 (16)_resize bu-000 (105)_resize IMG_1522_resize bu-000 (9)_resize BU-05 (8)_resize P1050707 P1050730 untitled-6 untitled-28993
  • Newsletter