Storage and staff office

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (47)_resize BU-02 (49)_resize BU-02 (63)_resize BU-01 (37)_resize BU-01 (16)_resize BU-03 (2)_resize bu-000 (101)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (68)_resize BU-40_resize untitled-10
  • Newsletter