Storage and staff office

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (49)_resize BU-03 (4)_resize BU-02 (27)_resize BU-02 (55)_resize BU-01 (7)_resize BU-01 (14)_resize BU-02 (45)_resize bu-000 (79)_resize bu-000 (9)_resize bu-000 (7)_resize 00602460 untitled-13
  • Newsletter