Storage and staff office

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (51)_resize 00001 BU-02 (29)_resize BU-02 (64)_resize BU-02 (56)_resize BU-02 (57)_resize BU-01 (18)_resize BU-02 (45)_resize bu-000 (25)_resize bu-000 (9)_resize BU-05 (11)_resize BU-05 (14)_resize
  • Newsletter