Storage and staff office

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (48)_resize BU-02 (43)_resize BU-02 (2)_resize BU-02 (57)_resize bu-000 (77)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (103)_resize bu-000 (89)_resize bu-000 (83)_resize 00602460 P1050696 P1050739
  • Newsletter