Screening and Master Class Workshop

October 27, 2014
/ /
in News
/

ภาพจากกิจกรรม Screening and Master Class Workshop ที่ CCDA และ Film Department ได้รับความร่วมมือจาก U.S. Embassy , American FIlm Showcase และ  USC School of Cinematic Arts ภายในงานฉายภาพยนตร์สารคดี ” Spinning Plates ” ที่ได้รับรางวัลมาแล้วหลายเทศกาลภาพยนตร์ พร้อมช่วง Q & A กับ Joseph Levy ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Master Class Workshop  เกี่ยวกับเรื่อง ” Storytelling and Visualization short filmmaking and film series “ จาก USC School of Cinematic Arts Alumni

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (52)_resize BU-02 (44)_resize BU-01 (33)_resize bu-000 (107)_resize bu-000 (87)_resize bu-000 (20)_resize bu-000 (15)_resize bu-000 (12)_resize BU-05 (12)_resize P1050696 P1050742 untitled-5
  • Newsletter