Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-01 (14)_resize bu-000 (106)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (29)_resize bu-000 (7)_resize bu-000 (6)_resize BU-16_resize BU-05 (12)_resize BU-05 (25)_resize P1050734 untitled-6 untitled-10
  • Newsletter