Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (1)_resize BU-02_resize BU-02 (57)_resize BU-01 (7)_resize BU-01 (22)_resize BU-03 (3)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (80)_resize bu-000 (104)_resize IMG_1526_resize P1050707 untitled-28995
  • Newsletter