Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (43)_resize BU-02 (75)_resize BU-02 (1)_resize BU-02 (29)_resize BU-02 (55)_resize BU-01 (22)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (13)_resize bu-000 (7)_resize bu-000 (21)_resize bu-000 (3)_resize BU-05 (13)_resize
  • Newsletter