Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (47)_resize BU-02 (61)_resize BU-02 (65)_resize BU-02 (54)_resize BU-01 (11)_resize bu-000 (87)_resize bu-000 (29)_resize bu-000 (14)_resize bu-000 (15)_resize bu-000 (4)_resize bu-000 (3)_resize untitled-10
  • Newsletter