Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    00593906 BU-02 (64)_resize BU-02 (55)_resize BU-01 (16)_resize BU-01 (4)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (103)_resize bu-000 (106)_resize bu-000 (102)_resize BU-12_resize 00602460 P1050699
  • Newsletter