Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (51)_resize BU-02 (42)_resize BU-02 (45)_resize bu-000 (101)_resize bu-000 (103)_resize bu-000 (88)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (20)_resize BU-05 (25)_resize P1050707 P1050722 untitled-9