Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (27)_resize BU-02 (61)_resize BU-02 (65)_resize BU-02 (54)_resize BU-02 (56)_resize bu-000 (84)_resize bu-000 (90)_resize bu-000 (68)_resize bu-000 (21)_resize bu-000 (3)_resize BU-40_resize P1050689