Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (52)_resize BU-02 (56)_resize BU-01 (7)_resize bu-000 (77)_resize bu-000 (86)_resize bu-000 (101)_resize bu-000 (89)_resize bu-000 (14)_resize untitled-5 untitled-6 untitled-7 untitled-8
  • Newsletter