Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (47)_resize BU-02 (48)_resize BU-02 (75)_resize 00001 BU-01 (18)_resize BU-01 (17)_resize BU-01 (22)_resize BU-01 (12)_resize bu-000 (77)_resize bu-000 (78)_resize untitled-9 untitled-28993
  • Newsletter