Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-01 (38)_resize BU-01 (7)_resize BU-01 (17)_resize BU-01 (14)_resize BU-02 (45)_resize bu-000 (89)_resize bu-000 (13)_resize bu-000 (69)_resize BU-05 (12)_resize BU-05 (13)_resize BU-05 (14)_resize 00602460
  • Newsletter