Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (49)_resize BU-02 (52)_resize BU-02 (1)_resize BU-02_resize BU-02 (64)_resize BU-02 (55)_resize bu-000 (102)_resize bu-000 (90)_resize bu-000 (12)_resize BU-12_resize P1050722 untitled-5
  • Newsletter