Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (75)_resize BU-02 (44)_resize BU-03 (4)_resize BU-01 (37)_resize BU-01 (16)_resize bu-000 (104)_resize bu-000 (25)_resize bu-000 (11)_resize bu-000 (13)_resize bu-000 (6)_resize BU-05 (8)_resize P1050699
  • Newsletter