Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (44)_resize BU-02 (59)_resize BU-02 (56)_resize BU-01 (9)_resize BU-01 (12)_resize BU-03 (2)_resize bu-000 (25)_resize bu-000 (14)_resize bu-000 (7)_resize bu-000 (6)_resize BU-12_resize bu-000 (3)_resize
  • Newsletter