Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (65)_resize BU-01 (33)_resize BU-01 (15)_resize BU-01 (18)_resize BU-01 (14)_resize bu-000 (104)_resize bu-000 (103)_resize BU-17_resize bu-000 (102)_resize bu-000 (26)_resize bu-000 (68)_resize P1050722
  • Newsletter