Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (49)_resize BU-02 (51)_resize BU-02 (42)_resize BU-02 (44)_resize BU-02 (63)_resize BU-03 (3)_resize bu-000 (89)_resize bu-000 (14)_resize bu-000 (7)_resize bu-000 (3)_resize P1050723 P1050742
  • Newsletter