Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    00211121 BU-01 (15)_resize bu-000 (1)_resize bu-000 (85)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (28)_resize bu-000 (26)_resize bu-000 (24)_resize BU-16_resize BU-05 (8)_resize P1050730 untitled-5
  • Newsletter