Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (49)_resize BU-02 (75)_resize BU-02 (54)_resize BU-01 (33)_resize BU-01 (11)_resize BU-01 (13)_resize bu-000 (89)_resize bu-000 (26)_resize bu-000 (3)_resize BU-05 (8)_resize BU-05 (13)_resize BU-05 (25)_resize
  • Newsletter