Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    00593906 00001 BU-02 (2)_resize BU-02 (28)_resize BU-01 (37)_resize bu-000 (13)_resize bu-000 (5)_resize bu-000 (10)_resize BU-05 (26)_resize P1050730 untitled-13 untitled-28993
  • Newsletter