Facilities

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    bu-000 (86)_resize bu-000 (106)_resize bu-000 (29)_resize bu-000 (26)_resize bu-000 (20)_resize bu-000 (34)_resize BU-16_resize bu-000 (3)_resize BU-05 (8)_resize BU-05 (10)_resize BU-05 (13)_resize untitled-10
  • Newsletter