Training Courses

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (44)_resize BU-02 (75)_resize BU-02 (1)_resize 00211121 BU-01 (11)_resize BU-03 (2)_resize bu-000 (101)_resize bu-000 (25)_resize BU-25_resize bu-000 (15)_resize P1050722 untitled-13
  • Newsletter