Training Courses

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (27)_resize BU-02_resize BU-02 (54)_resize BU-02 (56)_resize BU-01 (38)_resize BU-01 (15)_resize BU-02 (41)_resize bu-000 (103)_resize bu-000 (88)_resize bu-000 (20)_resize bu-000 (69)_resize BU-05 (12)_resize
  • Newsletter