Training Courses

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (48)_resize BU-02 (44)_resize 00001 BU-02 (2)_resize 00211121 BU-02 (65)_resize BU-02 (55)_resize BU-01 (7)_resize BU-17_resize bu-000 (13)_resize bu-000 (3)_resize untitled-28995
  • Newsletter