Training Courses

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    00531934 BU-02 (29)_resize 00211121 BU-02 (56)_resize BU-02 (57)_resize bu-000 (85)_resize IMG_1522_resize bu-000 (87)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (26)_resize bu-000 (6)_resize BU-05 (12)_resize
  • Newsletter