Training Courses

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (49)_resize BU-02 (52)_resize BU-02 (44)_resize BU-02 (29)_resize BU-02_resize BU-02 (59)_resize BU-02 (45)_resize bu-000 (104)_resize bu-000 (103)_resize bu-000 (13)_resize BU-05 (10)_resize BU-05 (12)_resize
  • Newsletter