Training Courses

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (48)_resize BU-02 (29)_resize BU-02 (61)_resize BU-02 (56)_resize BU-01 (8)_resize BU-01 (6)_resize BU-01 (13)_resize bu-000 (101)_resize bu-000 (79)_resize bu-000 (107)_resize bu-000 (7)_resize BU-05 (13)_resize