ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลหรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ประกอบด้วยพื้นที่อาคาร 3 ส่วนคือ

  1.     Production Zone
  2.     Research and Resource Area
  3.     Digital Post Production Zone

ภายในประกอบด้วยระบบงานและเครื่องมือที่ทันสมัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ออกแบบ ตามกระบวนการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film Production Workflow)

ภารกิจหลักของของ CCDA คือส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาในสาขาวิชาภาพยนตร์  โดยตอบสนองแนวคิดและวัตถุประสงค์ของภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาพยนตร์ ตามแนวคิดอุตสาหกรรมภาพยนตร์สมัยใหม่ มุ่งเน้นความเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาภาพยนตร์ผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรอบรู้ฉลาด คิด มีหัวใจของผู้ประกอบการ ทำงานได้จริงและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อก้าว เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและสากล โดยเน้นความเชี่ยวชาญใน 3 สาขา คือ

  1. การผลิตภาพยนตร์
  2. การบริหารงานภาพยนตร์
  3. ภาพยนตร์ศึกษา

นอกจากนี้CCDA ยังดาเนินการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน พัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโดยเน้นความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคลื่นลูกใหม่ที่มีคุณภาพและก้าวสู่วงการภาพยนตร์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป

ccdabangkok