1,000฿

เรียนรู้การ ปรับแก้สีวีดีโอ และภาพยนตร์ (Color Grading)
และกระบวนการหลังการผลิต (Post Production Workflow)
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อัดแน่นเนื้อหาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียนรู้โปรแกรม DaVinci Resolve
ในห้องแลปและฝึกการใช้งานจริงในห้อง Color Grading รวม 3 วัน
พร้อมแบบฝึกหัดศึกษาอิสระในห้อง Color Grading อีก 1 วัน

Categories: ,